Logoband Baukunstarchiv NRW, Regionalverband Ruhr, TU Dortmund

Logoband Baukunstarchiv NRW, Regionalverband Ruhr, TU Dortmund