Knoblauch Gustav (1833-1916): Oberbergamt, Dortmund